Vedtekter

Vedtekter

for Korsgata borettslag org nr 947 429 655

vedtatt på ordinær generalforsamling den 22. mai 2006, med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling den 19. mai 2011. Endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2013.

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål

Korsgata borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne
bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som
står i sammenheng med dette.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

(1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.
(2) Borettslaget er tilknyttet OBOS som er forretningsfører.

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere

(1) Andelene skal være på kroner 100,-.
(2) Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare
fysiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget, være andelseiere i
borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller ha eierandel i mer enn én
andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen, kan eie en andel sammen.
(3) Følgende juridiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget, kan eie
andel eller andeler som gir rett til minst én bolig og til sammen opp til 10 % –
ti prosent – av boligene i laget:
1. stat,
2. fylkeskommune,
3. kommune,
4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir leid og kontrollert av
stat, fylkeskommune eller kommune,
5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av stat,
fylkeskommune eller kommune,
6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat,
fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4) I tillegg har juridiske personer nevnt i borettslagslovens § 4 – 3, rett til å
eie inntil 10 % – ti prosent – av andelene.
(5) En kreditor kan eie én eller flere andeler i opptil 2 – to – år for å berge krav
som er sikret med pant i andelen eller andelene.
(6) Juridiske personer og kreditorer kan bare erverve andel i borettslaget dersom de eier andel i boligbyggelaget som det ikke er knyttet bolig til fra før.
(7) En andelseier skal på forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets
vedtekter.

2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel.
(2) Ved ethvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett til å
bruke boligen.
(3) Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det, og skal nekte
godkjenning dersom ervervelsen vil være i strid med kapittel 2 i disse
vedtektene.
(4) Nekter styret å godkjenne erververen, må melding om dette komme fram
til erververen senest 20 – tjue – dager etter at søknaden om godkjenning kom
fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(5) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt, eller det
er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.
(6) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med én eller flere nye
erververe for betaling av felleskostnader fram til ny andelseier er godkjent,
eller til det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve
andelen.

3. Forkjøpsrett

3-1 Forkjøpsberettigede

(1) Dersom en andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de
øvrige andelseierne i boligbyggelaget – utpekt av OBOS – forkjøpsrett.
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg, utpeker OBOS hvilken
andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

3-2 Interne forkjøpsberettigede

(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget.
Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren
sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av
den første andel. Har flere andelseiere lik ansiennitet i borettslaget, går den
med lengst ansiennitet i OBOS, foran.
(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres:

  • på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller
  •  ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen

3-3 Behandlingsregler og frister

(1) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i 3-1, får anledning til
å gjøre forkjøpsrett gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen
fristen nevnt i pkt 3-3(2), jamfør borettslagslovens § 4-15, første ledd.
(2) Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget
mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og
andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt
forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til
borettslaget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen
om at andelen har skiftet eier.
(3) Ved forhåndsvarsel har borettslaget rett til å kreve et vederlag på opp til 5
x rettsgebyret. Blir forkjøpsretten gjort gjeldende, betales vederlaget tilbake.
(4) Adgangen til å benytte forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er
vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider eller på annen liknende
måte.
(5) Borettslagets krav om å gjøre forkjøpsrett gjeldende på vegne av
forkjøpsberettigede, skal framsettes skriftlig overfor avhenderen og erververen
av andelen, eller overfor eiendomsmekler eller eventuelt fullmektig som har
hatt ansvaret for salget.

3-4 Rettsovergang til nærstående

Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til
andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til
fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller
noen annen som de to siste årene har hørt til samme husstand som den
tidligere eieren, til person som har leid boligen i kraft av å være arbeidstaker
hos andelseier eller til person som har leid den bolig andelen nå er knyttet til
av borettslaget. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen
overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et
husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i
husstandsfellesskapslovens § 3.

4. Borett og overlatelse av bruk

4-1 Boretten

(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å bruke
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i
samsvar med tiden og forholdene.
(2) Andelseieren kan ikke uten styrets samtykke benytte boligen til annet enn
boligformål.
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.
(4) Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

4-2 Overlatelse av bruk

(1) Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av
boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av
hele boligen dersom:
– andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første
ledd nr. 3, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseier kan i
slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opptil tre år,
– andelseieren er en juridisk person,
– andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning,
militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner,
– et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett
opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller dennes
ektefelle,
– det gjelder bruksrett for noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68,
tilsvarende etter lov om partnerskap eller etter husstandsfellesskapsloven.
Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir
saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt
andelseier.
(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av
bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til borettslaget, skal
brukeren regnes som godkjent.
(3) Andelseier som selv bor i boligen, kan overlate bruken av deler av den til
andre uten godkjenning.
(4) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlatelse av
bruk hvis én eller flere av disse ikke bor i boligen.
(5) Overlatelse av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor
borettslaget.
(6) Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og eventuell
oppfølging av en søknad om overlatelse av bruk, dekket av andelseier, se pkt.
6-1 (3).

4-3 Bygningsmessige arbeider

(1) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på
eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker
av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
(2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende
bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt.
Forandringer som berører bygningens eksteriør, herunder oppsetting av private
radio- og TV-antenner, markiser mv., er ikke tillatt uten styrets forutgående
samtykke.

4-4 Salg av parkeringsretter

(1) Korsgata BRL disponerer 49 p-plasser i garasjeanlegget til Stolmakergata
BRL. Av 54 andeler er det derfor 5 andeler som ikke har p-plass. En
andelseier kan selge sin parkeringsrett til en annen. En andelseier som
allerede har rett til parkeringsplass kan ikke kjøpe rett til flere
parkeringsplasser.
(2) Parkeringsretter skal selges til en fast pris basert på en verdi på NOK
100.000,- pr mai 2010. Prisen skal reguleres tilsvarende endringen i KPI
fra mai 2010 og frem til tidspunktet parkeringsretten legges ut for salg.
(3) En andelseier som ønsker å selge sin parkeringsrett, skal henvende seg
skriftlig til borettslagets styre, som organiserer salget. Styret skal
informere potensielle kjøpere om borettslagets leieavtale for p-plasser i
anlegget til Stolmakergata. Oppgjør skal skje direkte mellom partene.
(4) Dersom flere andelseiere ønsker å kjøpe parkeringsretten, selges plassen til
andelseier med lengst ansiennitet i borettslaget.

5. Vedlikehold

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen og andre rom og annet areal som
hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer
innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring,
ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som
vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater.
Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av slikt
som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger
med tilbehør, varmekabler, inventar og utstyr inklusive slikt som vannklosett,
varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og
himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med
karmer.
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets
felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på veranda,
balkong og liknende.
(4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til
gjeldende lover og forskrifter.
(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
Ved mistanke om insekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra
skriftlig til borettslaget.
(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder
skade påført ved innbrudd og uvær.
(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å
utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.
(8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon
og utskifting i boligen, selv om det skulle ha vært utført av den forrige
andelseieren.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig
stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten
omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går
gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å
føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig
ulempe for andelseieren.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer,
herunder nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og
reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk
og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak
av varmekabler.
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseier eller annen bruker av boligen.

5-3 Utbedringsansvar og erstatning 

(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden utbedres av borettslaget.
2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier.
Borettslaget hefter ikke for eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller
løsøre.
(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som
følger av at andelseieren misligholder sine plikter, jf borettslagslovens
§§ 5-13 og 5-15.
(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke
oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

6. Felleskostnader og pantesikkerhet

6-1 Felleskostnader

(1) Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en nøkkel
fastsatt ved stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og kan bare endres etter borettslagslovens § 5-19.
(2) Når særlige grunner taler for det, skal en kostnad likevel fordeles etter
nytten for den enkelte bolig eller etter forbruk.
(3) Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av søknad
om overlatelse av bruk betales av den andelseier som har søkt, se pkt. 4-2 (6).

6-2 Betaling av felleskostnader

(1) Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan
endre felleskostnadene med én måneds skriftlig varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den
til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr
100.

6-3 Borettslagets pantesikkerhet

For krav om dekning av felleskostnader og andre krav knyttet til
borettslagsforholdet, har borettslaget en lovbestemt panterett i andelen foran
alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to
ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes
gjennomført.

7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse

7-1 Mislighold

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold.
Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader,
forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlatelse av bruk samt brudd på
husordensregler.

7-2 Pålegg om salg

(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter,
kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens §
5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig
mislighold gir borettslaget rett til å kreve andelen solgt.
(2) Borettslaget kan kreve andelen solgt dersom andelseier melder seg ut av
boligbyggelaget.

7-3 Fravikelse

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller
vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens
oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere
eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Fravikelse kan tidligst kreves samtidig
med pålegg om salg.

8. Styret og dets vedtak

8-1 Styret

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 – to
– og høyst 4 – fire – andre styremedlemmer med like mange varamedlemmer.
(2) Funksjonstiden for styreleder er 1 – ett – år, for de andre medlemmene 2 –
to – år. Varamedlemmer velges for 1 – ett – år. Styremedlemmer og
varamedlemmer kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger
styreleder ved særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer.

8-2 Styrets oppgaver

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven
eller vedtektene er lagt til andre organer.
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives
av de frammøtte styremedlemmene.

8-3 Styrets vedtak

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er
til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene.
Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et
vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredel av alle
styremedlemmene.
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke til det med
minst to tredels flertall, fatte vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten
som etter forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og
vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har
vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig i borettslaget
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for borettslaget på mer enn 5 – fem prosent – av
de årlige felleskostnadene.

8-4 Representasjon og fullmakt

Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget
utad og tegner dets navn.

9. Generalforsamlingen

9-1 Myndighet

Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig,
eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en
tiendedel av stemmene, skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de
ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling

(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato
for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som
skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling
kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel, likevel ikke kortere varsel
enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal
et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to
tredels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i
innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær
generalforsamling, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse
skriftlig innen den fristen som følger av 1.ledd.

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

– Godkjenning av årsberetning fra styret
– Godkjenning av årsregnskap
– Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
– Eventuelt valg av revisor
– Fastsetting av godtgjørelse til styret
– Andre saker nevnt i innkallingen

9-5 Møterett

Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av
andelseierens husstand og eventuelle leiere har rett til å være til stede og til å
uttale seg.

9-6 Møteledelse og protokoll

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre
generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at
det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-7 Stemmerett og fullmakt

Hver andel gir rett til 1 – én – stemme på generalforsamlingen. Andelseier som
eier mer enn 1 – én – andel har likevel bare 1 – én – stemme. For en andel
med flere eiere kan det bare avgis 1 – én – stemme. Andelseier kan møte ved
fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer
enn 1 – én – andelseier.

9-8 Vedtak på generalforsamlingen

(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene, kan ikke
generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er angitt i
innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller disse vedtekter, fattes
alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte
stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som
får flest stemmer, skal regnes som valgt.
(3) Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

10-1 Inhabilitet

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe
spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig
eller økonomisk særinteresse.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en
avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående
eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til borettslaget. Det
samme gjelder avstemning om salgspålegg eller krav om fravikelse etter
borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare
taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i
borettslaget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom
ingen berettiget interesse tilsier taushet..

10-3 Mindretallsvern

Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning
som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade
for andelseiere eller borettslaget.

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

11-1 Vedtektsendringer

(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av
generalforsamlingen med minst to tredeler av de avgitte stemmer.
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra OBOS,
jf borettslagslovens § 7-12:
– vilkår for å være andelseier i borettslaget
– bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
– denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

11-2 Forholdet til borettslovene

For så vidt ikke annet følger av vedtektene, gjelder reglene i lov om borettslag av 6.juni 2003 nr 39, jf lov om boligbyggelag av samme dato.