Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR KORSGATA BORETTSLAG

VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

25. mai 1988, med endring 10. mai 1993, 17.06.2002 og 22.05.2006. Endret i ordinær generalforsamling 22.05.2013.

INNLEDNING

Andelseierne plikter å følge bestemmelsene i dette husordensreglement, og er ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt også av andre som gis adgang til leiligheten, f. eks. leieboere.

Styret påser at husordensreglene fordeles til nye andelseiere.

Leiligheten, borettslagets eiendom og gårdsrommet må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husordensreglene skal sikre beboerne orden, ro og hygge i hjemmene og på borettslagets område. Finner styret det nødvendig å gjøre midlertidige endringer eller tillegg til husordensreglene, skal dette kunngjøres ved oppslag eller på annen måte. Slike endringer eller tillegg må forelegges generalforsamlingen til avgjørelse for å bli permanente. Alle beboerne skal verne om borettslagets eiendom. Henvendelser til styret i anledning brudd på husordensreglementet skal skje skriftlig.

Henvendelser til vaktmester må skje gjennom styret. Kun absolutt nødvendige ting etter arbeidstid. Kontakttid og annet om vaktmesterordningen kunngjøres ved oppslag i vaskeriet eller på annen måte.

BRUK AV LEILIGHETEN

Musikkøvelser, banking og boring kan kun skje i tidsrommet kl 0800 – 2000 på hverdager og kl 0800 – 1800 på lørdager. Uro i leiligheten skal unngås fra kl 2200 – 0600.

DYREHOLD

Den som har eller anskaffer katt, hund eller andre husdyr plikter å påse at dette ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne i form av bråk eller tilgrising av oppganger og gårdsrom. Dyr skal føres i bånd.

RENHOLD
Det er beboernes ansvar å holde kjellerboder og vinduer i kjeller, trapperom og
trapperomsvinduer rene.

FELLESVASKERIET

Instruks for bruk av vaskeriet må følges nøye. Vaskeriet skal være rent og i orden når det forlates. Vaskeriet skal kun benyttes i tidsrommet 0800 – 2000. Bruk av vaskeriet er ikke tillatt på søndager og helligdager. Vasketidene skal overholdes og vasketur benyttes i henhold til bestilling på låstavlen. Låsen skal fjernes i ferier eller ved andre tilfeller hvor andelseieren er bortreist over lengre tid. Vaskeriet er kun for borettslagets beboere. Det er ikke tillatt å slippe fremmede til i vaskeriet.

For å bruke vaskemaskin og tørketrommel, må man ha polletter. Styret organiserer pollettsalget og kunngjør salgstider ved oppslag i vaskeriet

BAD, WC, OG LEDNINGER

Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser. Avtrekksvifter må ikke tilkobles det felles ventilasjonsanlegget, da dette anlegget ikke er beregnet på slik tilkobling.

Det vises for øvrig til borettslagets vedtekter som inneholder bestemmelser om andelseiernes og beboernes plikter og ansvar.

Korsgata Borettslag er andelshavernes eiendom. Det er andelseierne som i fellesskap er økonomisk ansvarlig for at vår felles eiendom blir holdt i førsteklasses stand.

Alle utgifter som påføres borettslaget dekkes av beboernes bidrag til felleskostnadene. For å oppnå de best mulige forhold mellom beboerne og for å holde på den høyest mulig standard med minst mulig utgifter, er det i alles interesse at husordensreglene blir overholdt.

SØPPELROM

Det er strengt forbudt å kaste brennende, glødende eller selvantennende avfall i søppelkassene. Søppelrommet skal kun benyttes til husholdningsavfall. Farlig avfall skal leveres til kommunens avfallsmottak.

Papiravfall skal plasseres i egne beholdere. Alt avfall skal legges i søppelkassene. Døra til søppelrommet skal holdes låst.

TRAPPER OG OPPGANGER 

I inngangspartiet til trapperom kan det bare plasseres gåstoler og barnevogner som daglig er i bruk til frakt av barn. Utsmykking i form av planter etc. tillates så lenge dette ikke er til hinder for ferdsel og barnevogner. Sykler og aktivitets utstyr plasseres i fellesbod i kjeller eller egen bod. Røyking er ikke tillatt i trapperom og oppganger. Inngangsdørene skal alltid være låst. Bruk porttelefonen og slipp ikke fremmede inn i oppgangene. Dette reduserer mulighetene for innbrudd.

KJELLER OG LOFT

Dører skal låses og lys slokkes når kjeller og loft forlates. Lagring av brannfarlige kjemikalier eller varer med sterk og/eller sjenerende lukt er ikke tillatt. Kasserte møbler og skrot kan ikke plasseres i kjeller. Bruk utover dette må skje i samråd med styret.

Røyking er ikke tillatt i kjeller og på loft.

GÅRDSROMMET

Porten mot gaten skal holdes lukket av hensyn til lekende barn. Bilkjøring innenfor porten skal bare forekomme ved inn- eller utflytting ved brann, ulykke eller ambulansekjøring, eller etter spesiell tillatelse fra styret. Parkering foran porten er ikke tillatt. Ballspilling er ikke tillatt og sykling i gårdsrommet skal skje på en hensynsfull måte. Sykler skal plasseres i sykkelstativene. Bruk bankestativet til banking av tepper og filleryer. Nøkler til porten fås ved henvendelse til styret.

BALKONGER OG VINDUER

Balkonger, vinduer eller trapper skal ikke brukes til risting av tøy, sengetøy e.l. Det er likevel tillatt å lufte sengetøy over balkongrekkverk eller vinduskarm. Antenner må ikke settes opp uten godkjenning av styret.

Grilling på balkonger er ikke tillatt.